โรงเรียนบ้านบางกะปิประขุมผู้ปกครองนักเรียนปี2558  วันที่ 6-7 มิถุนายน 2558